Dieva zīme

DIEVA ZĪME, ARĪ DEBESU ZĪME  ♦  SIGN OF THE GOO, ALSO SIGN OF HEAVEN     ♦  ZEICHEN DES GOTTES, AUCH ZEICHEN DES HIMMELS  ♦    ЗНАК БОГА, ТАКЖЕ ЗНАК НЕБА

Picture-3662

latvia_small_flag

Visuma,debesu un vīrišķā spēka simbols. Gudrības, taisnīguma, prieka un dailes aizbildnis. Aizsargā nēsātāju.

united_kingdom_small_flag

The symbol of the Universe, heaven, and masculine strength. A custodian of wisdom, justice, joy and beauty. Protects the wearer.

germany_small_flagDas Symbol des Weltraums, der himmlischen und mānnlichen Kraft. Es ist Schirmherr der Weisheit, Gerechtigkeit, Freude und Schōnheit. Schūtst seinen Trāgen.

russia_small_flagСимвол Вселенной, неба и мужской силы. Опекун мудрости, справедливости, радости и красоты. Защищает носителя.

Šovakar Dievs gāja,

Pa mūsu lauku,

Zāliņu mīdams,

Vārpiņas celdams.

dieva_zime

Dieva zīme – saiknei ar augstākajiem spēkiem

Dieviņš bija, Dievs palika, Dievam gudrs padomiņš:
Dievs kokiem lapas deva, Dievs vārpiņas tīrumā.

Dievs

scan0013bDievs simbolizē debesis. Viņš ir visa radītājs, kārtības uzturētājs – viss pasaulē notiek pēc viņa gribas. Dievs cilvēkiem dod svētību, palīdz viņiem, soda par pārkāpumiem. Pēc nāves cilvēks dosies pie Dieva.
Dievu simbolizē trijstūris. Tā kā Dievs atrodas debesīs, tad trijstūra virsotne norāda viņa atrašanās vietu, darbības sfēru. Otra Dieva zīme ir krusts.

Dieva zīme parasti tiek attēlota kā plaknē vertikāli novietots trijstūris vai kāsis, kura smaile norāda uz debesīm. Raksts simbolizē debesis, vīrišķo spēku, gaismu un tiekšanos augšup.

2012_1022cs0035Sendienās Dieva zīmi parasti iegrieza uz sadzīvē izmantojamām lietām, un vienkāršākajos variantos zīme parādās kā vienādmalu taisnleņķa trijstūris, kas simbilizē debesis kā pasaules jumtu. Mūsu senči savu māju jumtus veidoja atbilstoši šai zīmei, tādējādi dzīvojot zem Dieva zīmes.

Plaši pazīstams Dieva zīmes atveidojums ir tradicionālais trijstūris ar vienu (t.s. Dieva acs) vai trijiem apļiem pie smailes. Tiek uzskatīts, ka zīme piesaista dievišķos un radošos spēkus.

Dievs ir viens

images (10)Dieva zīme.                     

DIEVA JEB DEBESU ZĪME

Latviešu izpratnē Dieva materiālā īpašība ir Māra. Dieva likteņa īpašība ir Laima, kuras darbība risinās ap cilvēka likteni un mūža lemšanu. Bet Dievs ir visa cēlonis un likums, visa laidējs un padoms.

Picture5Dievs ir labvēlīgs, priecīgs, daiļš, viņš valda un lemj, ir sargs un ceļabiedrs. Dievs ir taisnīgs, ir tikumu veicinātājs un audzinātājs. Dievs nav bargs, dusmīgs un nepieejams, bet gudrs un laipns padomdevējs, un ļaudis no viņa gaida pamācību un gudrību.images (11)

Dieva nosaukums latviešu valodā ietver pamatnozīmi spīdēt, debesis, debesu spožums. Dievs latviešiem nozīmē izpratni par augstāko pasaules likumu;

Dievs ir „gudrība, labums, daiļums, visa sākums un gals, visa devējs un ņēmējs, augstākais padoms un iemesls.

Picture4

Dieva likteņa īpašība ir Laima, kuras darbība risinās ap cilvēka likteni un mūža lemšanu. Bet Dievs ir visa cēlonis un likums, visa laidējs un padoms.” (M.un M.Grīni.) Dievs ir labvēlīgs, priecīgs, daiļš, viņš valda un lemj, ir sargs un ceļabiedrs.
Dievs ir taisnīgs, ir tikumu veicinātājs un audzinātājs.

bine_dievs_mara_laima

Dievs nav bargs, dusmīgs un nepieejams, bet gudrs un laipns padomdevējs, un ļaudis no viņa gaida pamācību un gudrību.147_color_241

Dieva zīme ir krusts ar vienāda garuma stariem. Tam piešķirta sargātāja un svētības nesēja nozīme. M.un M.Grīni raksta, ka Dieva krusts var būt vienkāršs, divkāršs un trīskāršs. Citos avotos divkāršais un trīskāršais krusts saukts par zvaigznes zīmes variantiem.

Dieva zīme ir arī trīsstūris ar smaili uz augšu un no tā atvasinātās formas, zīme tikusi izmantota tekstildarbos: adījumos un izšuvumos.

Picture6Galvenais valdnieks viss ir Dievs, vai Dievs , kā sauc latviešu valodā. Nosaukums ir tuvu seno Indijas Deva nozīmē Dievu un dyaus nozīmē debesis. Viņš varētu būt tuvu seno grieķu Zeva.

Vārds Dievs ir tuvu citiem Baltijas valstu valodās un nosaukums cēlies no vārda deuio – spīd debesīs dienā. Vārds Dievs ir ierakstīts 9750 tekstus latviešu lat_dargumi_lielvarde_fragmentstautasdziesmu ( Latvju dainas) .

Dievs ir likumīgais valdnieks visu guider zvaigznēm, dabu un cilvēkiem. Dievs ir cīnītājs pret ļaunumu tiesnesis cilvēka likteni. Dievs ir personificēts, bet viņš dabūja nav bērnu vai ģimeni. Nav tiešas piedāvājumu ar Dievu, bet Dievs var lūdzās kā kristiešu Dievs. Māra nav tuvu kristiešu Virgin Mary.

image (2)Attēlā – Dieva jumtiņš. Latviešu senreliģijā galvenā dievība ir Dievs. Sākotnēji vārds “Dievs” nozīmēja to pašu, ko “Debesis”. Šādā nozīmē Dievs ir daudzaptveroša kategorija, kurā ietilpst Saule, Mēness un zvaigznes, Aizsaule. Dievs ir visa esošā sākums. Dievs latviskajā uztverē ir visai līdzīgs mums. Viņš domā, runā, staigā, darbojas, strādā tāpat kā mēs.

****

Klusat, jauni, klusat, veci,
Dievs ienāca istabā,
Dievs ienāca istabā,
Vaicā nama saimenieku.
****
images
To parasti attēlo trijstūris vai kāsis ar virsotni uz augšu – norāde uz debesīm. Plaši pazīstams Dieva zīmes veids ir trijstūris ar vienu aplīti – Dieva aci, vai trim aplīšiem virsotnē. Šī zīme attēlo debesu jumu, vīrišķo spēku, gaismas tiekšanos uz augšu, arī debess velves attēlojumu ar Sauli virsotnē.Dieva jeb Debesu zīme bijusi pazīstama jau bronzas laikmetā, tā atrasta uz šī laika rotām.
dievazime-664x553

Latviešu mitoloģijā par vecāko gaismas kulta dievību tiek uzskatītas debesis. Tā ir vieta, kur uzturas galvenais valdošais spēks – Dievs. Valodnieki uzskata, ka sākotnēji vārds „dievs” nozīmējis to pašu, ko „debesis”. Trijstūris, kas ir debesu zīme, simbolizē debesis kā pasaules jumtu. Līdzīgi šai zīmei mūsu senči veidoja māju jumtus, tādējādi dzīvojot zem Dieva zīmes.images (5)

Par Dieva zīmi tiek uzskatīts arī pakaviņš (ar atvērumu uz leju), arī U veida zīme, kuras atvērums rakstos var būt vērsts dažādos virzienos, norādot uz kustību, mainīgumu, cikliskumu.

Dieva raksturīgākās krāsas ir balta un pelēka.

************************************************************

 DIEVA-JEB-DEBESU-ZIME

Dievs (God)     SIGN OF THE GOD

Usually it is triangle or hook upside down. When placing it vertically, the top of the hook will point to sky. It marks sky, the manpower, also light and wish to reach sky. Latvian mythology thinks that the oldest light cult object is Sky. Sky is sphere, where lives the most powerful force – God, so because his sign points to sky. Language scientists believe that basically word ‘God’ meant the same as ‘the Sky’.

06725ffe298a9ccf9bc6bf5797d37f54

This sign was widely cut on household items. It must be noted, no Christian god is mentioned here.
Most simple way to display this sign is make an equal sized triangle with 90o degree angle upside that looks like roof and symbolizes sky as roof for the earth. Ancient Latvians made their house roofs based on this sign and therefore spent their lives under the sign of God. Widely known variant of sign of God is triangle with little circle or even three circles on the top (Eye of God).

uploads-1415797423034-Dieva_zīme_1

Sign is branched or coupled with tree of Austra (ornamental sign – symbolizes the tree of world, based on sign of Mara land’s waters, symbolizes morning of the day) and earth signs (sign of Mara). This sign has a very large symbolic meaning; it attracts godlike and creative powers that can be met widely in the world.images (9)

The word dievs word originally derived from an old (i.e. Proto-Indo-European) root deiw- meaning ‘to shine’. It gave rise to the noun deiwos, the name of a sky god. From this also derived the Latin word Jovis ‘Jove, Jupiter’, the Greek Zeus, Old Norse Tyr ‘the sky god’, and the Anglo-Saxon word Tiw ‘the god of war and sky’ mg_0815(whose, day, incidentally, is celebrated on the day after Monday!) In Latvian this developed into the word dievs.

When Christian missionaries were attempting to convert the pagan Latvians, they chose the name of the sky God, Dievs , to represent the Christian God. It is still used in this meaning to the present day. However, in Latvian tradition this symbol originally represented the sky, conceived of as a roof over the earth.

Note that the second version of the Dievs (God) sign shown below has a Saule (Sun) sign inside it; the Sun sign is discussed immediately below:

maxresdefault

***************************************************************

Знак Бога 

dievs

Знак Бога

4B_kluceОбычно треугольник или угол вершиной вверх. Этот знак распологают в вертикальной плоскости, пиком указывая на небеса. Обозначет небесную (крышу), мужскую силу, свет, движение наверх.В латышской мифологии верховным светлым божеством являлось небо.

Небо это сфера в которой находится главная движущая сила Бог, посему его графический символ соответствует символическому изображению неба.

Latvju-dievibas-Pirma-7

 И языковеды считают, что изначально слово “Бог(Dievs)” обозначало тоже самое что и “Небо(debesis)”. Знак Бога обычно вырезали на вещах использующихся в обиходе.

В самом простом виде этот знак изображается как равносторонний треугольник с верхним углом 90гр.,что выглядит похоже на крышу и символизирует небо как земную крышу.

Наши предки сооружали крыши в соответствии с этим знаком и таким образом жили под знаком Бога.

images Широко известное представление знака Бога – традиционный треугольник с одним кругом (глаз Бога) или тремя кругами в вершине. Знак встречается разветвляется или объединяется с Деревом Аустры (Орнамент – символическое изображение мирового древа, основывается на водах земли Мары, символизирует утро) и знака земли (знак Мары). В этом знаке очень большое символическое значение, он привлекает божественные и созидательные силы, встречающиеся во всем мире.

images (7)Picture3

В нем находится главная движущая сила – Бог, поэтому графически символы Неба и Бога – едины.
Знак Бога обычно вырезали на вещах использовавшихся в обиходе. 

 

Picture2

Знак Яниса

(рост, движение)

Божественный – небесный знак
Древнейший культовый знак божественного света – небеса. Соответствует Вселенной и знаку мужской силы – треугольнику.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

The Latvian Mythology

Dieva zīme

Senās latviešu zīmes.

Dieva zīme

images (8)

 

20141214_125056символ бог

0a05b31a52b65b52ef155e4a46d3b4f6

 

Advertisements

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s